میکرو سی تی

با استفاده از میکروسکوپ نوری و یا الکترونی معمولی میتوان  تنها عکسی دو بعدی از یک سطح نمونه و یا از برش های نازک آن  به دست آورد. در اغلب موارد ساختار سه بعدی داخلی  یک شی  بر اساس این اطلاعات دو بعدی قابل استتخراج نیست.و چنانچه بخواهیم با استفاده از میکروسکوپ  به اطلاعات دقیق تری در مورد ساختار سه بعدی داخلی دست یابیم باید از نمونه مورد نظر برشهای بسیار نازکی  تهیه شود و سپس با استفاده روشهای درونیابی  تصاویر دو بعدی که توسط  میکروسکوپ به دست می آید را به صورت یک مدل سه بعدی بازسازی  نمود.میکرو سیتیاین روش نه تنها بسیارزمان بر است  بلکه نتایج آن نیز چندان قابل اعتماد نیست  چرا که در مرحله برش زنی و آمده نمودن نمونه ها ساختار داخلی نمونه ها ممکن است تغییر کند و از طرفی معمولا فاصله بین برش ها بزرگتر از آن است  مانع از دست دادن داده های مهم در ساختار به بعدی شود.یک سیستم  رادیوگرافی  مبتنی  بر اشعه ایکس نیز میتواند تصاویر سایه ای دو بعدی کامل از یک نمونه تهیه کند اما در یک تصویر اطلاعات عمقی  مربوط  به ساختار داخلی  مخلوط  میباشند.  تنها با یک سیستم توموگرافی اشعه ایکس (X-Ray tomography) است  که میتوان ساختار داخلی اجسام مات را تجسم و اندازه گیری  نمود.میکرو سیتیبا توموگرافی اشعه ایکس میتوان بدون نیاز به برش زنی و آماده سازی نمونه و یا تثبیت شیمیایی آن،  اطلاعات دیجیتال در مورد  هندسه  داخلی  یک نمونه،  جنس  و خواص  مواد تشکیل دهنده آن به دست آورد.به طور معمول، تفکیک فضایی در یک دستگاه CT اسکنر پزشکی  در محدوده چند میلی متر است  در حالیکه با توجه به پیشرفتهای حاصل  شده در تولید منبع اشعه ایکس (Micro X-ray source) با دقت نقطه کانونی  در حد چند میکرو امروزه میتوان توموگرافی کامپیوتری را حتی در دقتهای چند میکرو نیز انجام داد. از جمله مزایای مهم روش توگرافی کامپیوتری، غیر مخرب بودن آن است به این معنی که دیگر برای داشتن اطلاعات در مورد ساختار داخلی یک نمونه نیاز به برش برداری  و تکنیکهای آماده سازی نمونه نیست. به طور مثال اهمیت این مزیت را در اسکن یک اثر تاریخی و یا یک فسیل میتوان در نظر گرفت که برش زنی و هر گونه تخریب نمونه قابل قبول نیست.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربردی خاص و یا اسکن قطعه مورد نظرتان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.