خدمات قابل ارائه شرکت

  • میکرو سیتی

    با توموگرافی اشعه ایکس میتوان بدون نیاز به برش زنی و آماده سازی نمونه و یا تثبیت شیمیایی آن،  اطلاعات دیجیتال در مورد  هندسه  داخلی  یک نمونه،  جنس  و خواص  مواد تشکیل دهنده آن به دست آورد.